<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> Fotoboek Teaterkafee De Spil

Dagschotel

Dagschotel enkel 's middags op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Soep - hoofdgerecht : 13.00 €
Enkel hoofdgerecht : 12.00 €

<% Dim rsArtikellijst__MM_ARTIKEL rsArtikellijst__MM_ARTIKEL = "0" If (Request("artikel") <> "") Then rsArtikellijst__MM_ARTIKEL = Request("artikel") End If %> <% Dim rsArtikellijst Dim rsArtikellijst_numRows Set rsArtikellijst = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsArtikellijst.ActiveConnection = MM_objConn_FIEUW_STRING rsArtikellijst.Source = "SELECT * FROM ARTIKEL, SUBCATEGORIE, CATEGORIE WHERE ARTIKEL_SUBCATEGORIE = SUBCATEGORIE_ID AND SUBCATEGORIE_CATEGORIE = CATEGORIE_ID AND ARTIKEL_ID = 180 ORDER BY SUBCATEGORIE_NAAM, ARTIKEL_MERK, ARTIKEL_TYPE" rsArtikellijst.CursorType = 0 rsArtikellijst.CursorLocation = 2 rsArtikellijst.LockType = 2 rsArtikellijst.Open() rsArtikellijst_numRows = 0 %> <%=(rsArtikellijst.Fields.Item("ARTIKEL_OMSCHRIJVING_NL").Value)%> <% rsArtikellijst.Fields.Item("ARTIKEL_HITS").Value = rsArtikellijst.Fields.Item("ARTIKEL_HITS").Value + 1 rsArtikellijst.Update rsArtikellijst.Close() Set rsArtikellijst = Nothing %>

Fotoboek